СЧЕТОВОДНО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА
header image

Език

English

Коректност и професионализъм

Скъпи приятели,

Добре дошли на страницата на Гревилея!


Счетоводно-консултантска къща Гревилея е създадена през 1998 год. Основната дейност на Дружеството е счетоводни услуги и данъчни консултации. В работата си с компании от различни бизнес сфери, Фирмата притежава опита да отговори на Вашите специфични изисквания и желания. Ние не вършим просто работата, ние я вършим така, че Вие да сте спокойни. Всички наши действия са насочени към създаване на икономически комфорт за всички Вас. Декларираме, че нашите клиенти са наши приятели. Гревилея е счетоводна къща от нов тип, разчупвайки общото мнение за бранша. Ние сме професионалисти и гарантираме за качеството на нашите услуги. Наша постоянна цел е непрекъснато да подобряваме дейността си във всички аспекти. Партньорите на Гревилея са ценени и доказани одитори, адвокати и консултанти.


Борил Гребеничарски - Управител

ДО

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

ДИРЕКТОР

НА РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ

ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ

 

 

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

 

                                                             ГРЕВИЛЕЯ“ ЕООД,

 

ЕИК 131261615, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 85, ет. 5, офис 14, Телефон: 0889009000

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 85, ет. 5, офис 14

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 85, ет. 5, офис 14

Телефон:  088 900 9000

 ел. поща (е-mail):  boril@grevileya.com

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Пристрояване и преустройство на съществуваща "Кланица за дребни животни и свине и производство на месни разфасовки" в "Предприятие за производство на месни продукти", в поземлен имот с идентифкатор 23491.6.373, с. Драгушиново, общинa Самоков, облaст Софийска

 

Прилагам:

1.        Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2.        Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

3.        Приложена схема на технологичен процес

 

 

 

С уважение,

 


 

 

 

 

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

за инвестиционно предложение за

 

 

Пристрояване и преустройство на съществуваща "Кланица за дребни животни и свине и производство на месни разфасовки" в "Предприятие за производство на месни продукти", в поземлен имот с идентифкатор 23491.6.373, с. Драгушиново, общинa Самоков, облaст Софийска


I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

                                                            

ГРЕВИЛЕЯ“ ЕООД,

 

ЕИК 131261615, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 85, ет. 5, офис 14, Телефон: 0889009000

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 85, ет. 5, офис 14

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 85, ет. 5, офис 14

Телефон:  088 900 9000

 ел. поща (е-mail):  boril@grevileya.com

 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Обектът преустройва съществуваща сграда на „Кланица за дребни животни и свине и производство на месни разфасофки“ в „Предприятие за производство на месни продукти“. За да се организира технологичния процес са необходими и се пристрояват до съществуващата сграда три нови пристройки:

– от юг за приемна рампа, с размери 3.41/ 4.42 и Н=3.90м;

– от запад пристройка с работни зали, сушилня и хладилници, с размери 15.31/10.68 и Н= 5.50м;

– от изток пристройка за офис и експедиционна рампа, с размери 6.43/ 4.03 и Н=3.90м.

Съществуващите сгради са едноетажни и са въведени в експлоатация. Целият комлекс от сгради на обекта е на един етаж с общ размер 28.20/ 24.08 и Н=6м

Подходът към обекта се осъществява чрез :

- Вход продукция- входът за зареждане е от запад, от улицата, като продукцията

постъпва чрез южната пристройка;

- Изход продукция- експедицията на продукцията се осъществява чрез източната

пристройка , с преминаване на юг през ПИ с идентификатор 23491.6.389, собственост на възложителя. Проектират

created by WebStyle CMS
XHTML Standard CSS Standard
created by WebStyle CMS